fbpx

Στείλε το μηνυμά σου

  Ωράριο Λειτουργίας

  Δευτέρα – Τετάρτη
  10:00-14:30
  Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή
  10:00 – 19:00
  Σάββατο: 09:00 – 13:00

  Follow us

  Όροι Χρήσης

  Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπα και ονόματα, γενικές ή ειδικές πληροφορίες και δεδομένα καθώς και διάφορα αρχεία) που παρέχει προς τους επισκέπτες – χρήστες του Internet, τοποθετείται από τον κάτοχο και διαχειριστή του και όχι από το προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας.

  Η κατασκευάστρια εταιρεία μέσω της εφαρμογής wordpress παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “ΌΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΈΧΟΥΝ” και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.Σε κάθε περίπτωση η κατασκευάστρια εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή / και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον κάτοχο του διαδικτυακού τόπου ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους

  επισκέπτες – χρήστες του Internet αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του κατόχου του διαδικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Τα πνευματικά δικαιώματα της εφαρμογής wordpress καθώς και των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (site) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία. Η κατασκευάστρια εταιρεία παρέχει στον κάτοχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής wordpress, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την οποιαδήποτε μεταβίβαση σε αυτόν δικαιωμάτων επί της ίδιας της εφαρμογής.

  Τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο σχεδιαστή – παραγωγό όπως αυτό αναφέρεται εμφανώς στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (site). Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, δημιουργία παράγωγης εργασίας, χρήση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό του. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ακόμα και μέρους του σχεδιασμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Η κατασκευάστρια εταιρεία, οι αντιπρόσωποι και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου των, δεν εγγυώνται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου (site) ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses). Σε καμία περίπτωση επίσης, δε μπορούν να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου αν κάτι τέτοιο καταστεί αδύνατον από αιτίες ανωτέρας βίας, όπως μεταξύ άλλων θεομηνίες, σχετική απαγορευτική πράξη ή απόφαση στρατιωτικής ή πολιτικής αρμόδιας αρχής, φωτιά, πλημμύρα, σεισμό, ανεπάρκεια ή βλάβη του εξοπλισμού, βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή δολιοφθορά.

  1.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

  H εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της madim.gr , συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και των τιμών των προϊόντων. Η εφαρμογή wordpress αποτελεί την “πλατφόρμα” βασικής εμφάνισης και διαχείρισης του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site). Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπα και ονόματα, γενικές ή ειδικές πληροφορίες και δεδομένα καθώς και διάφορα αρχεία) που παρέχει προς τους επισκέπτες – χρήστες του Internet, τοποθετείται από τον κάτοχο και διαχειριστή του και όχι από το προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας. Η κατασκευάστρια εταιρεία μέσω της εφαρμογής wordpress παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν’’ και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευάστρια εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή / και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  2.Περιορισμός ευθύνης

  Διαθεσιμότητα:
  Η εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.
  Χρόνος παράδοσης:
  Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από τον τόπο αποστολής καθώς και από τον τρόπο μεταφοράς που έχει επιλεχθεί για την εκάστοτε παραγγελία. Η εταιρεία μπορεί να ενημερώσει για την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης σε συνεργασία με την μεταφορική εταιρία ή την εταιρεία courier, αλλά επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

  3.Ασφάλεια

  Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
  Οι τρόποι πληρωμής διέπονται από τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας.
  Η πληρωμή με αντικαταβολή θεωρείται εκτός Internet συναλλαγή. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα διέπεται από αυστηρότατους όρους και για τα δύο μέρη (πωλητής – αγοραστής) και επιφέρει βαρύτατες κυρώσεις σε όποιο από τα δύο μέρη επιχειρήσει οποιαδήποτε μη επιτρεπτή συναλλαγή (χρήση πιστωτικής κάρτας από τον μη κάτοχο, χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει δηλωθεί ως κλεμμένη, επιχείρηση χρέωσης πιστωτικής κάρτας χωρίς την έγκριση του κατόχου κ.τ.λ.)

  4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.madim.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.madim.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
  Η Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε συμπεριλαμβάνει το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.madim.gr και περιγράφει τον τρόπο που αυτές χρησιμοποιούνται. Η πολιτική μας είναι να διατηρούμε απόρρητα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας και να τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την βελτίωση της ιστοσελίδας και την εξυπηρέτησή σας. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με κανέναν άλλον.
  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μπορούν να είναι το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας, την διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τις σελίδες του site που επισκεφτήκατε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας και την διαχείρισή της.
  Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει (παράδοση προϊόντων, ενημέρωση εκτέλεσης παραγγελίας, ενημέρωση για νέα προϊόντα/προσφορές κ.τ.λ)
  Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

  5. Αγορά Προϊόντων

  Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε χωρίσει τα προϊόντα μας σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας. Αν δεν βρίσκεται κάποιο προϊόν στην σελίδα μας μπορείτε να μας ρωτήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

  6. Επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας – αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων

  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τα προϊόντα που θα παραλάβετε, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα -σύμφωνα πάντα με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και τους όρους των εταιρειών/κατασκευαστών των προϊόντων που εμπορευόμαστε- ή επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα παραλάβουμε το πακέτο και θα διαπιστώσουμε την αρτιότητα των αγαθών.
  Απαράβατοι κανόνες για την επιστροφή προϊόντων είναι:
  Εάν το προϊόν που παραγγείλατε δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να το αλλάξετε με κάποιο άλλο προϊόν του διαδικτυακού μας καταστήματος, εφόσον ΔΕΝ έχει ανοιχτεί και ΔΕΝ ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:
  • μολύβια ματιών
  • ︎μάσκαρα
  • ︎μολύβια χειλιών
  • κραγιόν
  • lip gloss
  • liquid lipstick
  •  ︎προϊόντα χωρίς συσκευασία / ταινία ασφαλείας
  • εκπτωτικά προϊόντα
  • σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής
  Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν που προμηθευτήκατε από το madim.gr η διαδικασία είναι η εξής:
  Μας ενημερώνετε με email ή τηλεφωνικώς ότι επιθυμείτε αλλαγή και το προϊόν της αλλαγής.
  Επιστρέφετε το πακέτο στην αρχική του συσκευασία με όλα τα προστατευτικά μέσα, μέσω της συνεργαζόμενης μας εταιρίας courier που σας ήρθε το δέμα.
  Η διεύθυνση επιστροφής είναι : Madim.gr , ΚΙΤΡΟΥΣ 30 ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60134, 6945368149.
  Η χρέωση των μεταφορικών της επιστροφής είναι 3,00€ και επιβαρύνει τον πελάτη. Το συνολικό κόστος της επιστροφής για αντικατάσταση είναι 6€ , (3,00 € για την επιστροφή και 3,00€ για την αποστολή). Εφόσον το προϊόν που επιλεχθεί έχει διαφορά στην τιμή, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά με τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στο site (τρόποι πληρωμής).
  Το πακέτο αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη μέχρι την παραλαβή του και τον έλεγχο του από εμάς. Ο πελάτης εξοφλεί το συνολικό κόστος των μεταφορικών με τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπέζης (κατάθεση σε τράπεζα ή μεταφορά μέσω web banking).
  Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει, κατά την αλλαγή, προϊόντα που η αξία της διαφοράς των προϊόντων ξεπερνά το ποσό των 19€, τα μεταφορικά της αποστολής είναι δωρεάν και αφαιρούνται από το ποσό.
  • Δεν δεχόμαστε επιστροφές σε προϊόντα που είναι σε προσφορά.
  • Αλλαγές/ Επιστροφές γίνονται με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.
  • Αλλαγές/ Επιστροφές γίνονται σε παραγγελίας ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
  Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης-τιμολόγιο, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.
  Δεκτές δεν γίνονται οι αλλαγές που αναφέρονται σε προϊόντα που κατασκευάστηκαν κατόπιν παραγγελίας.

  Διαδικασία επιστροφής:

  1. Επικοινωνείτε μαζί μας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της επιστροφής.
  2.Συσκευάστε τα προϊόντα για να προστατευτούν κατά την επιστροφή τους.
  3.Αναμένετε βάσει δικής μας καθοδήγησης τον φορέα που θα παραλάβει το δέμα σας.

   7.Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

  Η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εφαρμογή wordpress, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου (site)
  Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων από παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που ο παρών διαδικτυακός τόπος (site) μπορεί να εμπεριέχει, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
  Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο (site) σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών και να προκαλέσουν ζημία στον κάτοχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
  Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου (site) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
  Επωνυμία ΣΑΚΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΑΦΜ 148950507
  ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  Έδρα ΚΙΤΡΟΥΣ 30,ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Δωρεάν μεταφορικά άνω των 19€
  This is default text for notification bar